بارها شده مثلن خودمون مشکلات پرونده بیمار رو پیگیری کردیم و دوندگی کردیم به جای همراه بیمار، آخر کار رفته از رییس بیمارستان تشکر کرده