می‌خوام بگم ینی شما برخوردتو خوب کن، ملت شعور درکش رو دارن. دعوا کنی با ملت طبیعیه که اونا هم دعوا می‌کنن