من آخرش یه روز دق می‌کنم سر کم شعوری ملت تو رعایت نکردن صف موقع تاکسی سوار شدن