زنه دوید سوار تاکسی شد قبل از من، گفتم من قبل از شما اینجا بودم، در و بست از پنجره مثل بز نگام کرد