بدبختی اینجاست که باید با دلیل و منطق یه روز بچه‌م رو قانع کنم که بی‌شعور نباش مثل اینا