در انتظار دکتر به امید نفی نظر دکتر قبلی (@ Imam Reza Training Hospital | مرکز آموزشی درمانی امام رضا) https://t.co/32LO9FXF5J