واااااای بهترین موقعیت تیراختور تا این دقیقه رو از دست دادن