النصر تو کل یه نیمه دو تا موقعیت داشت و دوتاشم گل کرده