جای دفاع، پاس گل دادن بازم به مهاجمین النصر :| دفاع تیراختور چرا اینجوری شده این بازی؟