امیدی دیگه نیست، بازی برگشت هم کاری از دست تیراختور بر نمیاد جلوی این تیم