RT @behzad_bh: ایرانی جماعت توهم دستگیری توسط وزارت اطلاعات داره.هرکس دیدم گوشیش زنگ خورد و شماره 3-4 رقمی غریبه بود، آب دهان‌ش قورت داده و بعد جواب داده.