RT @Nima1980: تا به امروز استارتاپ ویکند به وضعیت تاهل جوان های ما بیشتر از راه انداری استارتاپ کمک کرده است