پرستار و انترن و رزیدنت به جای رسیدگی به حال بیمار اول شرح حال بیمار و دستورات و اقدامات رو به طور کامل می‌نویسن بعد میان بالاسر بیمار