وزارت بهداشت بعد از طرح تحول سلامت باید این قضیه رو اساسی حل کنه.