سلیقه‌ی موسیقیایی مردم دقیقن از کی گرایش پیدا کرد به سمت ناله و صداهای زیر و تیز و تو دماغی خواننده‌های ناله‌کن؟ از محسن یگانه شروع شد؟