نداشته‌ها و نشده‌ها رو هی با خودت مرور کنی زندگیت میشه جهنم. داشته‌ها و شده‌ها رو به یادت بیار که تو زندگیت آرامش داشته باشی