مدرسه که تعطیل می‌شد،جلوی تلویزیون فروشی‌های چهارراه شهناز نیمه‌ی اول بازی‌ها رو می‌دیدم. بعد بدو بدو می‌رفتم تا به نیم ساعت آخر بازی برسم