از فینال ۲۰۰۵ استانبول ۱۱ سال می‌گذره لعنتی. از فینال ۹۹ بارسلون ۱۷ سال