گل طلایی مزخرف‌ترین قانون فوتبال بود. آدم حامله میشد از استرس