آلرژی سرویس کرد آقا. امسال سینه‌م هم گرفته و سرفه رو در کنار عطسه دارم. امروز میرم آمپوله رو می‌زنم دیگه