آخرای فیلم معده درد عصبی گرفتم از شدت تنش بین اعضای خونواده و استرس و نگرانی که به آدم وارد میشد