بابا یکی اینو از برق بکشه، رفته رو منبر نمیاد پایین