بابا چرا زبان رسمی این مراسم فرانسویه؟ انگلیسی چشه؟ حس بچه‌ای رو دارم که خوندن و نوشتن بلد نیست و فقط عکسای کتابا رو می‌بینه