وقتشه افخمی و شمقدری در مورد کن به طور مفصل مزخرف بگن