امیدوارم بیشتر از این خودشونو قهوه‌ای نکنن و مجوز اکران داخل ایران رو بدن به فروشنده فرهادی