پریسا بخت‌آور همسر اصغر فرهادیه. خودش هم کارگردانه. مجموعه‌ی من یک مستاجرم کار ایشونه https://t.co/0duPeBkN5H