اون سکانس ابدویک روز که مادرشون عطسه‌ش میومد و نباید عطسه می‌کرد، ما از نزدیک لمس کردیم.مامان تازه عمل کرده بود و عطسه براش به شدت عذاب داشت