واقعن دیشب با خودم چه فکری کردم که مراسم رو ضبط نکردم که الان در به در دنبال ویدیوهاش نباشم؟