در مورد اشخاصی مثل فتوره چرا اینقدر حرف می‌زنید و الکی گنده‌شون می‌کنید که هوا برشون داره و فکر کنن برای خودشون کسی‌ان؟