محرم نویدکیا یه تنه تیم سپاهانو امسال تو حاشیه برد و تیم به اون خوبی رو از هم پاشوند، الان عادل تریبون داده بهش که از خودش دفاع کنه