کاش من الان تو این سن اراده و توان جنتی رو داشتم https://t.co/kAyJPsehzt