برای اولین بار تو عمرم تو یه مکان عمومی به عنوان ارباب رجوع صدامو بردم بالا