ریاست جنتی بر مجلس خبرگان قشنگ نشون میده نظام چقدر با مردم هم‌دل و هم‌زبانه