RT @farzaam: خندیدن به ریش مردم عواقب بدی داره که متاسفانه حالیشون نیست. "با اینکه ما رای نیاوردیم ولی زورمون زیاده و گورباباتون" زبان گفتگو با مردم نیست