کاش من هم مثل اونایی که رفتن ورزشگاه امیدوار بودم به صعود تیراختور