تماشاگر باید از اول بازی اینطوری تشویق میکرد اگه برد تیمشو می‌خواد