حداقل بازی رفت رو ۳-۱ می‌باختید، ۴-۲ می‌باختید خیر ندیده‌ها