اینطوری بازی کنن حتی میشه پنج گل زد. البته اگه دفاع سوتی نده