با حال بد مامان و اعصاب خوردی‌های تو بیمارستان، نتونستم جلو خنده‌مو بگیرم. غش‌غش می‌خندیدم این‌ور