مرتیکه مسئول آفتابه یه طوری برخورد می‌کنه انگار دکتر اونه و اون میخواد ام‌آر‌آی انجام بده و ریپورت کنه.رفتم به مسئولشون گفتم گفت مشکلی نداره