تو رو خدا بزنید شبکه سه رشیدپور رو ببینید. این چه وضعیه؟ که چی بشه؟