اون خونی که اهدا میشه از نظر چند نوع بیماری بررسی میشه بعد استفاده میشه، خب چی میشه قند و چربی رو هم آزمایش کنن و اعلام کنن؟