نمیدونم چه حکمتیه که مربی‌هایی که ازشون متنفرم میشن سرمربی تیم محبوبم و به ناچار مجبورم ازش خوشم بیاد. مثال: امیر قلعه‌نوعی، ژوزه مورینیو