کاش می‌دونستیم منبع و منشا این‌همه ادعایی که شما داری از کجاست