مسابقات والیبال باز شروع شد و باز محتشمیان خفه‌مون می‌کنه با ارتفاع ۲ متر و ۴۳ سانتی تور و عدم وجود سطح اتکای لازم برای دریافت توپ