ینی چون حکومت خیلی جاها برخورد مناسبی با مخالفین این عقاید نداره پس از نظر شما این کار می‌تونه تلافی اون رفتار باشه؟ ما این وسط چیکاره‌ایم؟