ینی مردم تقریبن به یه میزان راضی بودن از این دو نسخه ی فیلم؟ اصلن پدرخوانده‌ی ۱ قابل قیاسه با نسخه ی ۲ش؟ مردم یه چیزیشون میشه ها