بی‌خوابی شب نتیجه‌ی خوبی داشت، یه کار سنگین رو تموم کردم. البته جبران تنبلی دیروز بود