هی خودمو گول زدم، هی سعی کردم بهش فکر نکنم، هی گفتم چیزی نیست ولی ته دلم نگران بودم. می‌دونستم دارم به خودم دروغ می‌گم. الانم حتی دروغ می‌گم