مامان میدونه چشه، بهتر از همه‌مون، درست مثل ۸۸، به روش نمیاره، فقط می‌گه نگرانم، می‌گم چیزیت نیست، خوب میشی، درست مثل ۸۸